Tác động của rào cản kỹ thuật đến FDI

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 260
$54.90
DF-GRAVITY-FDI
ZIP

Rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBTs) có thể làm gia tăng chi phí cho việc chứng nhận, kiểm tra và tuân thủ tại biên giới, khuyến khích MNEs thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thị trường địa phương thay vì xuất khẩu đến thị trường đó. Tuy nhiên, sự quy định nghiêm ngặt của các tiêu chuẩn được tích hợp trong các TBTs này có thể làm giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một thị trường cụ thể. Dofile này sẽ thực hiện phân tích tác động của các rào cản kỹ thuật trong thương mại ảnh hưởng như thế nào đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các quốc gia CESEE.

Kết quả nghiên cứu gợi ý về những động cơ "Tariff Jumping" (chuyển từ xuất khẩu sang đầu tư trực tiếp) đằng sau tác động của biện pháp chính sách thương mại đến FDI. Điều này rõ ràng hơn đối với các TBTs phân biệt được áp đặt bởi nền kinh tế địa phương mà nước xuất xứ đã đưa ra mối quan ngại thương mại cụ thể (STC) tại WTO. Do đó, kết quả cho thấy rằng thuế quan và các mối quan ngại thương mại cụ thể (STCs) được đưa ra về các TBTs hạn chế áp đặt bởi các quốc gia CESEE khuyến khích các doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs) thực hiện FDI theo chiều ngang (HFDI) trong nền kinh tế CESEE.

Hơn nữa, các TBTs thông thường nhưng chứa đựng các tiêu chuẩn và quy định áp đặt bởi nước xuất xứ làm giảm luồng FDI đi vào trong CESEE, kết quả này trái ngược với giả thuyết "Regulation Haven" nhưng phù hợp với tài liệu nghiên cứu về tác động của các biện pháp NTMs chất lượng để cải thiện hiệu quả thị trường, tác động bên ngoài tích cực và tính cạnh tranh. Những kết quả này nhất quán trong các mô tả khác nhau bao gồm các biện pháp đo lường khác nhau về các TBT thông thường và TBT STCs.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.