Newest 2023: Dữ liệu bảng các chỉ số PCI, PAPI, ICT, PAR và SIPAS

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 115
$81
HFZ1X2BO1

Bộ dữ liệu bảng các chỉ số PCI, PAPI, ICT, PAR và SIPAS là sự bổ sung của gói dữ liệu PCI, PAPI, ICT, PAR (cập nhật mới nhất đến năm 2023) và bổ sung thêm chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Dữ liệu chỉ số SIPAS này được khảo sát từ năm 2017 đến nay.

Cụ thể, dữ liệu bảng các chỉ số PCI, PAPI, ICT, PAR và SIPAS bao gồm:

  1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI (2006 - 2023),
  2. Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, PAPI (2011 - 2023),
  3. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, ICT (2013 - 2022),
  4. Chỉ số cải cách hành chính, PAR (2013 - 2023),
  5. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (2017 - 2023).

Đi kèm trong bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp là hai file:

  • Stata (PCI_PAPI_ICT_PAR_SIPAS_2006_2023.dta) và
  • Excel (PCI_PAPI_ICT_PAR_SIPAS_2006_2023.xlsx).

Các biến được tổng hợp trong bộ dữ liệu tổng hợp các chỉ số PCI, PAPI, ICT, PAR và SIPAS bao gồm:

Biến Tên biến
tinhcd Tên tỉnh có dấu
ID STT tỉnh
YEAR Năm khảo sát
PCI Điểm số PCI
GNTT CSTP 1: Gia nhập thị trường
TCDD CSTP 2: Tiếp cận đất đai
MBTT CSTP 3: Tính Minh bạch
CPTG CSTP 4: Chi phí thời gian
CPKCT CSTP 5: Chi phí không chính thức
CTBD CSTP 6: Cạnh tranh bình đẳng
TNDTP CSTP 7: Tính năng động và tiên phong của chính quyền
DVHT CSTP 8: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
DTLD CSTP 9: Đào tạo lao động
TCPL CSTP 10: Thiết chế pháp lý & ANTT
PAPI Chỉ số PAPI
PL Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
TR Công khai, minh bạch
VC Trách nhiệm giải trình với người dân
CC Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
PA Thủ tục hành chính công
PS Cung ứng dịch vụ công
EN Quản trị môi trường
EG Quản trị điện tử
ICT Chỉ số ICT
RANK Xếp hạng ICT
HTKT Chỉ số HTKT
HTNL Chỉ số HTNL
UDCNTT Chỉ số ƯDCNTT
PAR Chỉ số cải cách hành chính
SIPAR Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính
tinhkd Tên tỉnh không dấu
code Tên tỉnh viết liền
id64 Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63 Mã 63 tỉnh
idvhlss Mã tỉnh theo VHLSS
region5 5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6 6 vùng
bigc 5 Tp trực thuộc TW
PCI_PAPI Mẫu chung PAPI
PP_ICT Mẫu chung PAPI-ICT
PPI_PAR Mẫu chung PAPI-ICT-PAR
PPP_SIP Mẫu chung PAPI-ICT-PAR-SIPAS

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.