Newest 2023: Bộ chỉ số PAPI dạng bảng từ năm 2011

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 947
$25
G121H2B1X1S2
RAR

Bạn đã từng gặp khó khăn hay mất nhiều thời gian để nối các bộ dữ liệu khảo sát? Sở dĩ như vậy là vì mã tỉnh  hay khóa chính để nối không thống nhất ở các bộ dữ liệu qua các năm khác nhau. Cảm nhận được những rắc rối, rà soát qua những lần merge, chúng tôi đã tạo sẵn bộ dữ liệu PAPI dạng bảng từ bộ 2011 đến bộ mới nhất 2023.

Dữ liệu được đóng gói dạng: Stata (PAPI-2011-2023.dta) và Excel (PAPI-2011-2023.xlsx).
Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.
Biến Tên biến
tinhcd Tên tỉnh có dấu
ID STT tỉnh
YEAR Năm khảo sát
PAPI Chỉ số PAPI
PL Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
TR Công khai, minh bạch
VC Trách nhiệm giải trình với người dân
CC Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
PA Thủ tục hành chính công
PS Cung ứng dịch vụ công
EN Quản trị môi trường
EG Quản trị điện tử
tinhkd Tên tỉnh không dấu
code Tên tỉnh viết liền
id64 Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63 Mã 63 tỉnh
idvhlss Mã tỉnh theo VHLSS
region5 5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6 6 vùng
bigc 5 Tp trực thuộc TW

Dữ liệu dạng bảng này bao gồm chỉ số PAPI tổng hợp và 8 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp. Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ PAPI này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Ghi chú: Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.