Newest 2023: Bộ dữ liệu PAPI 38 chỉ số dạng bảng từ năm 2011

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 1172
$35
G1K1X2M1Z23
RAR

Nhằm hỗ trợ phân tích sâu cho các phân tích nhân tố hay thành phần chính, TNS đi sâu tổng hợp các chỉ số thành phần của bộ PAPI ban đầu. Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng này bao gồm chỉ số PAPI tổng hợp và đầy đủ 38 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp.

Dữ liệu đã được cập nhật đến năm 2023

Dữ liệu được đóng gói dạng:
Stata (PAPIFULL-2011-2023.dta) và
Excel (PAPIFULL-2011-2023.xlsx).

Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.

Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ PAPI này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Các biến trong bộ dữ liệu PAPI với 38 thành phần bao gồm:

Biến Tên biến
tinhcd Tên tỉnh có dấu
ID STT tỉnh
YEAR Năm khảo sát
PAPI Chỉ số PAPI (không có trọng số)
X1 Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
X2 Tri thức công dân
X3 Cơ hội tham gia
X4 Chất lượng bầu cử
X5 Đóng góp tự nguyện
X6 Công khai, minh bạch
X7 Danh sách hộ nghèo
X8 Thu, chi ngân sách cấp xã/phường
X9 Kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù
X10 Trách nhiệm giải trình với người dân
X11 Hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền
X12 Ban thanh tra nhân dân
X13 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
X14 Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
X15 Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền
X16 Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công
X17 Công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước
X18 Quyết tâm chống tham nhũng
X19 Thủ tục hành chính công
X20 Chứng thực/xác nhận
X21 Giấy phép xây dựng
X22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
X23 Thủ tục hành chính cấp xã/phường
X24 Cung ứng dịch vụ công
X25 Y tế công lập
X26 Giáo dục tiểu học công lập
X27 Cơ sở hạ tầng căn bản
X28 An ninh, trật tự
X29 Tiếp cận thông tin
X30 Tiếp cận dịch vụ tư pháp
X31 Quản trị môi trường
X32 Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường
X33 Chất lượng không khí
X34 Chất lượng nước
X35 Quản trị điện tử
X36 Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương
X37 Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương
X38 Phúc đáp qua cổng thông tin điện tử
tinhkd Tên tỉnh không dấu
code Tên tỉnh viết liền
id64 Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63 Mã 63 tỉnh
idvhlss Mã tỉnh theo VHLSS
region5 5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6 6 vùng
bigc 5 Tp trực thuộc TW

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.