Giới thiệu bộ dữ liệu IMF

Giới thiệu bộ dữ liệu IMF
IMF công bố rất nhiều chỉ số kinh tế, tài chính hữu ích về tài chính quốc tế (IFS), cán cân thanh toán (BOP), chiều hướng thương mại (DOT), và tài chính chính phủ (GFS). Đây sẽ là một nguồn dữ liệu rất có giá trị trong các nghiên cứu, phân tích chính sách. Bên dưới là phần giới thiệu cho phần dữ liệu của 330 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ với 13319 các chỉ số từ 15 nguồn dữ liệu trong khoảng thời gian từ 1900 đến nay (được thu thập theo tháng, quý, nửa năm và hàng năm).
 

Asia and Pacific Regional Economic Outlook (APDREO)

Dữ liệu cho REO cho châu Á và Thái Bình Dương được chuẩn bị cùng với các cuộc tập trận nửa năm về kinh tế thế giới (WEO), mùa xuân và mùa thu. Dữ liệu phù hợp với các dự đoán bên dưới WEO. Dữ liệu tổng hợp REO có thể khác với tổng hợp WEO do sự khác biệt về thành viên nhóm. Dữ liệu tổng hợp cho các nhóm quốc gia là số liệu trung bình có trọng số của từng quốc gia. Trung bình trọng số học được sử dụng cho tất cả các khái niệm ngoại trừ lạm phát và tiền rộng, trong đó trung bình hình học được sử dụng. Trọng lượng GDP GDP từ cơ sở dữ liệu WEO được sử dụng để tổng hợp tăng trưởng GDP thực tế, tăng trưởng GDP phi dầu thực tế, tăng trưởng GDP bình quân đầu người thực, đầu tư, tiết kiệm quốc gia, tiền rộng, yêu cầu đối với khu vực tư nhân phi tài chính, và tỷ giá hối đoái thực tế và danh nghĩa. Tổng hợp cho các khái niệm khác được tính theo GDP bằng đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái thị trường.
 • Phạm vi: ASEAN; Australia; Bangladesh; Bhutan; Brunei Darussalam; Cambodia; China, P.R.: Hong Kong; China, P.R.: Mainland; East Asia; Emerging Asia; Fiji; India; Indonesia; Industrial Asia; Japan; Kiribati; Korea, Republic of; Lao People's Democratic Republic; Malaysia; Maldives; Marshall Islands, Republic of; Micronesia, Federated States of; Mongolia; Myanmar; Nepal; New Zealand; Palau; Papua New Guinea; Philippines; PICs and Small States; Samoa; Singapore; Solomon Islands; South Asia; Sri Lanka; Taiwan Province of China; Thailand; Timor-Leste, Dem. Rep. of; Tonga; Tuvalu; Vanuatu; Vietnam.
 • Ngày cập nhật: 22/10/2019
 • Phương pháp: APD REO theo phương pháp WEO
 • Khu vực: tài khoản quốc gia (National Accounts), Giá (Prices), Cán cân thanh toán (Balance of Payments), Ngoại thương (External Trade), Tài khóa (Fiscal)

Balance of Payments (BOP)

Chứa số dư thanh toán và dữ liệu vị trí đầu tư quốc tế (IIP) của từng quốc gia, khu vực pháp lý và các thực thể báo cáo khác, và tổng số khu vực và thế giới cho các thành phần chính của cán cân thanh toán. Cả số dư thanh toán và dữ liệu IIP đều được trình bày theo các thành phần tiêu chuẩn của phiên bản thứ sáu của Cán cân thanh toán và Sổ tay vị trí đầu tư quốc tế, BPM6.
 • Phạm vi: dữ liệu cán cân thanh toán của hơn 190 nền kinh tế và dữ liệu vị thế đầu tư quốc tế (international investment position data) của hơn 160 nền kinh tế
 • Ngày cập nhật: 26/02/2020
 • Phương pháp: BPM6
 • Khu vực: nền kinh tế
 • Thời gian: dữ liệu bắt đầu từ năm 1945 cho các thành viên IMF

Cán cân thanh toán gộp Thế giới và Khu vực

Bảng toàn cầu của BOPSY tổng hợp dữ liệu quốc gia theo số dư chính của các thành phần thanh toán và theo dữ liệu vị trí đầu tư quốc tế (IIP) cho (i) Net IIP và (ii) Tổng tài sản và tổng nợ phải trả. Dữ liệu cho các quốc gia, nhóm quốc gia và thế giới được cung cấp. Ngoài dữ liệu được báo cáo bởi các quốc gia như được hiển thị trong BOPSY, số dư thanh toán dữ liệu được cung cấp cho các tổ chức quốc tế trong Bảng toàn cầu của BOPSY. Các bảng toàn cầu của BOPSY bao gồm, ngoài dữ liệu được báo cáo, dữ liệu được lấy trong một vài trường hợp gián tiếp từ các nguồn được công bố.
 • Phạm vi: ngoài 195 quốc gia được bao phủ bởi Số liệu thống kê cán cân thanh toán (BOP), cơ sở dữ liệu BOP World và Khu vực tổng hợp khu vực chứa dữ liệu cho 11 khu vực (nhóm quốc gia) bao gồm cả thế giới.
 • Ngày cập nhật: 27/11/2019
 • Phương pháp: tài liệu Cán cân thanh toán và Vị thể đầu tư quốc tế phiên bản 6 (BPM6) của IMF
 • Khu vực: nền kinh tế
 • Thời gian: dữ liệu bắt đầu từ năm 2005 cho các thành viên IMF

Điều khoản thương mại

Các chỉ số giá hàng hóa cụ thể theo quốc gia, bao gồm các chỉ số xuất khẩu, nhập khẩu và điều khoản thương mại (Commodity Terms of Trade). Đối với mỗi quốc gia, sự thay đổi giá quốc tế lên tới 45 mặt hàng riêng lẻ được tính trọng số bằng cách sử dụng dữ liệu thương mại cấp hàng hóa. 
 • Phạm vi: 182 nền kinh tế
 • Ngày cập nhật: 10/01/2020
 • Phương pháp: Các chỉ số cụ thể theo quốc gia được xây dựng bằng cách sử dụng các trọng số thay đổi theo thời gian (sử dụng dòng thương mại trung bình trong ba năm trước đó) và trọng số cố định (dựa trên lưu lượng thương mại trung bình trong nhiều thập kỷ).
 • Thời gian: dữ liệu theo tháng
 

Chỉ số giá tiêu dùng, CPI

Theo IMF chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là các chỉ số đo lường sự thay đổi giá của hàng hóa và dịch vụ được mua, được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của chính họ. Trong thực tế, hầu hết các chỉ số CPI được tính bằng mức trung bình có trọng số của phần trăm thay đổi giá cho một tập hàng hóa cụ thể, đôi khi còn gọi là rổ hàng hóa tiêu dùng. Giá trị trọng số cho thấy tầm quan trọng tương đối của các hàng hóa trong tiêu dùng hộ gia đình ở một khoảng thời gian. Chỉ số giá tiêu dùng CPI được sử dụng cho nhiều mục đích có thể kể đến như:
 • Chỉ số CPI được sử dụng rộng rãi để lập chỉ mục lương hưu và lợi ích an sinh xã hội. 
 • Chỉ số CPI cũng được sử dụng để lập chỉ mục các khoản thanh toán khác, chẳng hạn như thanh toán lãi hoặc tiền thuê, hoặc giá trái phiếu.
 • Chỉ số CPI cũng thường được sử dụng như là một chỉ số đại diện cho mức lạm phát tổng thể, mặc dù chúng chỉ đo lường mức tiêu dùng. Một số chính phủ hoặc ngân hàng trung ương sử dụng chỉ số CPI để đặt ra các mục tiêu lạm phát cho các mục đích của chính sách tiền tệ. 
 • Dữ liệu giá được thu thập cho mục đích CPI cũng có thể được sử dụng để tổng hợp các chỉ số khác. Chẳng hạn, chỉ số giá được sử dụng để giảm phát các chi tiêu hộ gia đình (deflate consumption expenditure) trong các tài khoản quốc gia (national accounts) hoặc ngang giá sức mua (purchasing power parities) được sử dụng để so sánh mức tiêu dùng thực ở các quốc gia khác nhau. 
Trong nỗ lực phối hợp và hài hòa hơn nữa việc thu thập dữ liệu CPI, các tổ chức quốc tế đã đồng ý rằng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ chịu trách nhiệm về việc thu thập và phổ biến dữ liệu CPI quốc tế. Theo đó, các quốc gia đang báo cáo chỉ số tổng hợp tất cả các mục; giá trị chỉ số và trọng số chi tiết cho 12 nhóm chi tiêu tiêu dùng (theo phân loại COICOP) và các mô tả chi tiết. Những dữ liệu chi tiết này sẽ là một nguồn tài nguyên quý giá cho người dùng dữ liệu trên toàn thế giới.
 • Phạm vi: hơn 100 quốc gia
 • Ngày cập nhật: 29/02/2020
 • Phương pháp: chỉ số giá tiêu dùng
 • Khu vực: tiêu dùng thực
 • Thời gian: dữ liệu tháng, quý và năm.
 

Khảo sát đầu tư trực tiếp (CDIS)

Cơ sở dữ liệu CDIS trình bày dữ liệu chi tiết về các dữ liệu đầu tư trực tiếp (inward direct investment) và đầu tư ra nước ngoài (outward direct investment) của các nền kinh tế. 
 • Phạm vi: 100 quốc gia
 • Ngày cập nhật: 19/12/2019
 • Phương pháp: Đầu tư trực tiếp
 • Khu vực: External Setor
 • Thời gian: hàng năm, từ 2009
 

Khảo sát đầu tư gián tiếp (CPIS)

Bộ dữ liệu đầu tư gián tiếp (CPIS) cung cấp dữ liệu về việc nắm giữ chứng khoán, danh mục đầu tư (dữ liệu được phân riêng theo yêu cầu cho cổ phiếu quỹ đầu tư và vốn đầu tư, công cụ nợ dài hạn và công cụ nợ ngắn hạn).
 • Phạm vi: 80 quốc gia
 • Ngày cập nhật: 24/09/2019
 • Phương pháp: CPIS
 • Khu vực: External Setor
 • Thời gian: hàng năm, từ 2001 và dữ liệu nửa năm bắt đầu từ 2013

Phạm vi báo cáo tài chính (COFR)

COFR trình bày dữ liệu về tính minh bạch tài chính (fiscal transparency). Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về báo cáo tài chính (fiscal reporting), bao gồm cả liệu dữ liệu tài chính có sẵn, báo cáo bảng cân đối kế toán, báo cáo chi tiêu và doanh thu trên cơ sở tiền mặt hay dồn tích. Nó cũng cung cấp các chỉ số cụ thể về mức độ bao phủ của các tổ chức công, dòng tài chính và cổ phiếu tài chính.
 • Phạm vi: 185 quốc gia
 • Ngày cập nhật: 17/12/2015
 • Phương pháp: CPIS, phiên bản 2
 • Khu vực: Tài khóa
 • Thời gian: 2003 - 2013
 

Dự trữ ngoại hối (COFER)

Bộ dữ liệu về dự trữ ngoại hối chính thức (COFER) được quản lý bởi Cục Thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trang web COAX phổ biến dữ liệu hàng quý cuối kỳ về COAX theo định dạng tổng hợp thống kê. Các loại tiền được xác định trong COAX là: đô la Mỹ, Bảng Anh, Yên Nhật, đồng franc Thụy Sĩ, đô la Canada, đô la Úc và Euro. Dữ liệu COAX được báo cáo cho IMF trên cơ sở tự nguyện và bí mật. Dữ liệu COAX cho từng quốc gia được bảo mật tuyệt đối. Dữ liệu được công bố trên trang web này là tổng hợp của từng loại tiền tệ cho ba nhóm quốc gia (tổng số, nền kinh tế phát triển, nền kinh tế mới nổi và đang phát triển).
 • Phạm vi: 144 quốc gia.
 • Cập nhật: 30/12/2019
 • Khu vực: Ngoại hối quốc tế
 • Thời gian: theo năm từ 1995 - 1998; dữ liệu quý: từ 1999 về sau
 

Xu hướng thương mại (DOTS)

Hướng thống kê thương mại, DOTS (The Direction of Trade Statistics) trình bày giá trị của hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu phân chia theo các đối tác thương mại chính của một quốc gia. Dữ liệu chung cho khu vực và thế giới được thể hiện trong dòng chảy thương mại giữa các khu vực chính trên thế giới. Dữ liệu báo cáo được bổ sung bằng các ước tính bất cứ khi nào dữ liệu đó không có sẵn hoặc ở hiện tại. Giá trị nhập khẩu được báo cáo trên cơ sở giá CIF; trong khi giá trị xuất khẩu được báo cáo trên cơ sở giá FOB, ngoại trừ một số quốc gia nhập khẩu cũng tính theo FOB. Dữ liệu chuỗi thời gian bao gồm các ước tính từ các báo cáo của các quốc gia đối tác cho các quốc gia không báo cáo và báo cáo chậm.
 • Phạm vi: các thành viên IMF, các vùng/khu vực chính.
 • Cập nhật: 24/01/2020
 • Thời gian: dữ liệu theo tháng, quý (từ 1960)

Đa dạng hóa xuất khẩu

Bao gồm 200 quốc gia có dữ liệu từ năm 1962 đến 2014. Bộ dữ liệu bao gồm ba chỉ số chính: Chỉ số đa dạng hóa xuất khẩu, có thể được phân tách thành các chỉ số phụ bao gồm Ký quỹ mở rộng (Extensive Margin) và Ký quỹ tăng cường (Intensive Margin). Vì đây là các chỉ số Theil, giá trị càng cao thì đa dạng hóa xuất khẩu càng thấp.
 • Phạm vi: 200 quốc gia
 • Cập nhật: 07/07/2017
 • Thời gian: 1962 - 2014
  

Chất lượng xuất khẩu

Bao gồm các chỉ số về chất lượng xuất khẩu cho hơn 800 sản phẩm được xuất khẩu có thể được tổng hợp ở nhiều cấp độ khác nhau (nông nghiệp, hàng hóa, nhà sản xuất). Bộ dữ liệu bao gồm 166 quốc gia được tổng hợp theo năm từ 1963 đến 2014, ứng với hơn 1,7 triệu quan sát. Giá trị càng cao ứng với mức chất lượng xuất khẩu càng cao. Chỉ số được chuẩn hóa, với giá trị 1 biểu thị mức chất lượng phù hợp với biên giới thế giới, được coi là điểm chất lượng ở phân vị thứ 90 được quan sát thấy trong tất cả các nhà xuất khẩu.
 • Phạm vi: 166 quốc gia và các nhóm thu nhập.
 • Cập nhật: 07/07/2017
 • Thời gian: 1963 - 2014
 

Khảo sát tiếp cận tài chính (FAS)

Bao gồm 180 chuỗi thời gian và 65 chỉ số được biểu thị bằng tỷ lệ so với GDP, diện tích đất hoặc dân số trưởng thành để tạo điều kiện so sánh giữa các nền kinh tế. FAS cung cấp dữ liệu phía cung toàn cầu về việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính của các hộ gia đình và công ty cho 189 khu vực pháp lý báo cáo, chiếm 99% dân số trưởng thành trên toàn thế giới.
 
Bảng câu hỏi FAS năm 2012 đã được mở rộng để bao gồm chuỗi thời gian cho các hiệp hội tín dụng và hợp tác xã tài chính, các tổ chức tài chính vi mô có và không có gửi tiền, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và bảo hiểm nhân thọ so với bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Phạm vi: Khả năng tiếp cận tài chính khu vực hộ gia đình
 • Cập nhật: 28/02/2020
 • Thời gian: dữ liệu hàng năm bắt đầu từ 2004
 

Chỉ số phát triển tài chính (Financial Development Index)

Bộ dữ liệu chứa 9 chỉ số tóm tắt cách các tổ chức tài chính và thị trường tài chính phát triển theo chiều sâu, sự tiếp cận và tính hiệu quả. Các chỉ số này được tổng hợp thành một chỉ số tổng thể của phát triển tài chính. Với độ bao phủ của hơn 180 quốc gia theo tần suất hàng năm từ năm 1980 trở đi, cơ sở dữ liệu phát triển tài chính sẽ cung cấp một công cụ phân tích hữu ích cho các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách.
 • Phạm vi: trên 180 quốc gia phát triển, mới nổi và thu nhập thấp.
 • Cập nhật: 03/07/2019
 • Thời gian: dữ liệu hàng năm từ 1980
 

Chỉ số tài chính lành mạnh (FSIs)

Chỉ số tài chính lành mạnh, FSIs (The Financial Soundness Indicators), được phát triển bởi IMF cùng với cộng đồng quốc tế, nhằm mục đích hỗ trợ phân tích vĩ mô, tổ chức giám sát và đánh giá các điểm mạnh và lỗ hổng của hệ thống tài chính. Các chỉ số FSI là số liệu thống kê vĩ mô nhằm lấp đầy khoảng cách giữa số liệu thống kê kinh tế vĩ mô và dữ liệu vi mô.
 
Bộ dữ liệu FSIs bao gồm 40 chỉ số với 25 chỉ số cho lĩnh vực người nhận tiền gửi (trong đó có 12 chỉ số FSI cốt lõi) và 15 cho các khách hàng của người nhận tiền gửi cũng như cho các thị trường quan trọng đối với sự lành mạnh của người gửi tiền, bao gồm: tập đoàn tài chính khác (2 chỉ tiêu); tập đoàn phi tài chính (5 chỉ tiêu); hộ gia đình (2 chỉ tiêu); thanh khoản thị trường (2 chỉ tiêu); và thị trường bất động sản (4 chỉ tiêu). Các quốc gia tham gia phải tổng hợp và báo cáo ít nhất 12 FSI cốt lõi.
 • Phạm vi: 126 quốc gia
 • Cập nhật: 28/02/2020
 

Các chỉ số về tính lành mạnh tài chính

Bộ dữ liệu thực thể Báo cáo cung cấp thông tin về cấu trúc, quy mô và độ bao phủ của các tổ chức tài chính được sử dụng để tổng hợp các chỉ số về tính lành mạnh tài chính. Nó cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về cấu trúc của các thực thể báo cáo về loại hình tổ chức, số lượng thực thể, quy mô tài sản và loại kiểm soát.
 
Dữ liệu về các thực thể báo cáo bao gồm các chi nhánh, công ty con và giá trị tài sản cho cả các thực thể được kiểm soát trong nước và nước ngoài cư trú tại quốc gia báo cáo cùng với các công ty con thường trú và không cư trú.
 • Phạm vi: 126 quốc gia
 • Cập nhật: 28/02/2020 
 

Phân cấp tài chính (FD)

Bộ dữ liệu phân cấp tài chính (Fiscal Decentralization Dataset) của IMF tổng hợp các chỉ số được sử dụng rộng rãi bởi các học giả và nhà hoạch định chính sách để đánh giá các xu hướng gần đây, tiến hành phân tích đối chứng (benchmark analysis) và xác định nguyên nhân và hậu quả của phân cấp tài chính cho một mẫu toàn cầu của các thành viên IMF.
 • Phạm vi: 75 quốc gia
 • Cập nhật: 07/11/2019
 • Khu vực: tài khóa
 • Thời gian: dữ liệu năm, bắt đầu từ 1972

Giám sát tài chính (FM)

Bộ dữ liệu giám sát tài chính (Fiscal Monitor) khảo sát và phân tích những phát triển tài chính công mới nhất, nó cập nhật ý nghĩa tài chính của cuộc khủng hoảng và dự báo tài chính trung hạn, và đánh giá các chính sách để đưa tài chính công lên một bước đi bền vững.
 
Dữ liệu tổng hợp cho các nhóm quốc gia là trung bình có trọng số của dữ liệu quốc gia riêng lẻ, trừ khi có quy định khác. Dữ liệu được tính theo GDP danh nghĩa hàng năm được chuyển đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái trung bình trên thị trường như là một phần của GDP nhóm.
 
Dữ liệu tổng nợ tài chính và nợ ròng được báo cáo trong Giám sát tài chính được lấy từ các nguồn dữ liệu chính thức và ước tính của nhân viên IMF. Mặc dù các nỗ lực được thực hiện để sắp xếp dữ liệu nợ ròng và nợ ròng với các định nghĩa trong Hướng dẫn thống kê tài chính của IMF, do kết quả của các hạn chế dữ liệu hoặc hoàn cảnh quốc gia cụ thể, đôi khi các dữ liệu này có thể sai lệch so với các định nghĩa chính thức. Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo dữ liệu nợ có liên quan và có thể so sánh được với quốc tế, nhưng sự khác biệt về cả phạm vi ngành và công cụ có nghĩa là dữ liệu không thể so sánh được với nhau. 
 • Phạm vi: 115 quốc gia
 • Cập nhật: 16/10/2019
 • Khu vực: Chính phủ và khu vực công
 • Thời gian: dữ liệu năm

Bình đẳng giới (Gender Equity)

Bộ dữ liệu bao gồm bất bình đẳng giới và các chỉ số phát triển.
 • Phạm vi: 155 quốc gia
 • Cập nhật: 16/01/2017
 • Thòi gian: 1990 - 2013 
 

Thống kê tài chính chính phủ GFS, COFOG

Bộ dữ liệu này cung cấp cái nhìn toàn diện về các chức năng, hoặc các mục tiêu kinh tế xã hội (socioeconomic objectives) mà chính phủ nhắm đến để đạt được thông qua các loại chi tiêu, bao gồm phân loại chi tiết về dịch vụ công cộng (general public service), quốc phòng (defense), trật tự công cộng và an ninh (public order and safety), kinh tế, bảo vệ môi trường (environment protection), nhà ở và dịch vụ cộng đồng (community services), y tế, giải trí (recreation), văn hóa và tôn giáo (culture and religion), giáo dục, và các dịch vụ bảo trợ xã hội (social protection services).
 • Phạm vi: 175 quốc gia
 • Cập nhật: 29/02/2020
 • Khu vực: Ngân sách Trung Ương (Budgetary central government), Quỹ an sinh xã hội (Social security funds)...
 • Thời gian: 1972 - 2015

Thống kê tài chính chính phủ (GFS)

Phần chi phí

Bộ dữ liệu GFS (Government Finance Statistics) cung cấp một cái nhìn toàn diện về chi phí của chính phủ, với các khoản chi tiết về thu nhập (compensation) của nhân viên, sử dụng hàng hóa và dịch vụ, tiêu thụ vốn cố định, lãi phải trả, các khoản trợ cấp (subsidies payable, grants payable), phúc lợi xã hội (social benefits) và các chi phí khác.
 • Phạm vi: 175 quốc gia
 • Cập nhật: 29/02/2020
 • Khu vực: Ngân sách Trung Ương (Budgetary central government), Quỹ an sinh xã hội (Social security funds)...
 • Thời gian: 1972 - 2015

Phần Tài sản tài chính và nợ phải trả

Bộ dữ liệu GFS này cung cấp tổng quan về tổng tài sản tài chính và nợ phải trả được phân loại theo lĩnh vực: các tập đoàn phi tài chính, ngân hàng trung ương, các tập đoàn nhận tiền gửi, các lĩnh vực tập đoàn tài chính khác, khu vực chính phủ, tổ chức quốc tế, tập đoàn tài chính bên ngoài, chính phủ bên ngoài và các lĩnh vực bên ngoài khác.
 • Phạm vi: 175 quốc gia
 • Cập nhật: 29/02/2020
 • Khu vực: Ngân sách Trung Ương (Budgetary central government), Quỹ an sinh xã hội (Social security funds)...
 • Thời gian: 1972 - 2015

Phần Bảng cân đối kế toán tổng hợp

Bộ dữ liệu này cung cấp một cái nhìn toàn diện về bảng cân đối tích hợp. Nói cách khác, những thay đổi giữa việc mở và đóng các vị thế cổ phiếu trong tài sản và nợ phải trả được giải thích thông qua các giao dịch, nắm giữ lãi / lỗ và các thay đổi khác về khối lượng tài sản và nợ phải trả. Dữ liệu về đầu tư ròng vào tài sản phi tài chính - một thành phần của tổng chi tiêu - về các thành phần và vị trí chứng khoán liên quan được cung cấp.
 • Phạm vi: 175 quốc gia
 • Cập nhật: 29/02/2020
 • Khu vực: Ngân sách Trung Ương (Budgetary central government), Quỹ an sinh xã hội (Social security funds)...
 • Thời gian: 1972 - 2015

Phần các chỉ số tổng hợp và số dư chính

Bộ dữ liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động của chính phủ và các vị trí chứng khoán, cũng như một số số dư có nguồn gốc. Báo cáo hoạt động của chính phủ cho thấy doanh thu và chi phí, với các thành phần chính của họ, số dư hoạt động và cho vay ròng / vay ròng, cũng như tài chính. Bảng cân đối kế toán cho thấy các vị trí cổ phiếu trong tài sản và nợ phải trả, với các thành phần chính của chúng, cũng như giá trị ròng và giá trị tài chính ròng. Ngoài ra, dữ liệu về nợ gộp và nợ ròng được bao gồm.
 • Phạm vi: 175 quốc gia
 • Cập nhật: 29/02/2020
 • Khu vực: Ngân sách Trung Ương (Budgetary central government), Quỹ an sinh xã hội (Social security funds)...
 • Thời gian: 1972 - 2015

Phần doanh thu

Bộ dữ liệu này cung cấp một cái nhìn toàn diện về doanh thu của chính phủ (government revenue), bao gồm phân loại chi tiết về thuế, đóng góp xã hội (social contributions), các khoản phải thu (grants receivable) và các nguồn thu khác.
 • Phạm vi: 175 quốc gia
 • Cập nhật: 29/02/2020
 • Khu vực: Ngân sách Trung Ương (Budgetary central government), Quỹ an sinh xã hội (Social security funds)...
 • Thời gian: 1972 - 2015

Phần Báo cáo nguồn và sử dụng tiền mặt

Bộ dữ liệu này cung cấp tổng quan về dòng tiền của chính phủ, như được tóm tắt trong Báo cáo nguồn và sử dụng tiền mặt, cho các quốc gia biên soạn GFS trên cơ sở không tính tiền (ví dụ: cơ sở dồn tích) và cũng bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền mặt.
 • Phạm vi: 175 quốc gia
 • Cập nhật: 29/02/2020
 • Khu vực: Ngân sách Trung Ương (Budgetary central government), Quỹ an sinh xã hội (Social security funds)...
 • Thời gian: 1972 - 2015

 

Lịch sử Nợ công (HPDD)

Cơ sở dữ liệu lịch sử nợ công HPDD (Historical Public Debt) chứa dữ liệu bảng không cân bằng về Tổng sản phẩm quốc nội, Tổng nợ chính phủ và Tỷ lệ nợ trên tổng GDP của chính phủ cho 187 quốc gia. Các chuỗi kéo dài từ năm 1800 đến năm 2015 mặc dù mỗi quốc gia dữ liệu Phụ thuộc vào ngày độc lập và tính khả dụng của dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được xây dựng bằng cách tập hợp một số bộ dữ liệu và thông tin khác từ các nguồn ban đầu. Trong những năm gần đây, dữ liệu được liên kết với cơ sở dữ liệu IMF World Economy Outlook (WEO) để tạo điều kiện cập nhật thường xuyên.
 • Phạm vi: 187 quốc gia
 • Cập nhật: 30/11/2016
 • Khu vực: tài khóa
 • Thời gian: dữ liệu năm từ 1800 - 2020 (2015 - 2000 là dự báo)

Thống kê tài chính quốc tế (IFS)

Cơ sở dữ liệu thống kê tài chính quốc tế IFS (International Financial Statistics) bao gồm khoảng 200 quốc gia và khu vực. Các chủ đề bao gồm cán cân thanh toán, giá cả hàng hóa, tỷ giá hối đoái, vị trí quỹ, tài chính chính phủ, sản xuất công nghiệp, lãi suất, vị trí đầu tư quốc tế, thanh khoản quốc tế, giao dịch quốc tế, thống kê lao động, tiền và ngân hàng, tài khoản quốc gia, dân số, giá và tỷ giá hối đoái thực.
 • Phạm vi: 194 quốc gia và vùng lãnh thổ.
 • Cập nhật: 24/02/2020
 • Khu vực: Tài khoản quốc gia, các chỉ số hoạt động kinh tế, thị trường lao động, giá cả, tài chính của chính phủ và khu vực công, chỉ số tài chính, cán cân thanh toán, vị trí đầu tư quốc tế, dự trữ quốc tế, tài khoản quỹ, ngoại thương, tỷ giá và dân số.
 • Thời gian: bắt đầu từ 1948

Dự trữ quốc tế và thanh khoản ngoại tệ (IRFCL)

Bộ dữ liệu về dự trữ quốc tế (International Reserves) và thanh khoản ngoại tệ (Foreign Currency Liquidity) là một khung duy nhất sáng tạo tích hợp khái niệm dự trữ quốc tế và thanh khoản ngoại tệ bằng cách bao gồm dữ liệu về các hoạt động tài chính quốc tế trên bảng cân đối và ngoại bảng của chính quyền quốc gia cũng như thông tin bổ sung. Nó nhằm mục đích cung cấp một tài khoản toàn diện về tài sản ngoại tệ chính thức và các khoản drains trên các tài nguyên đó phát sinh từ các khoản nợ và cam kết ngoại tệ / nội tệ khác nhau của chính quyền.
 • Phạm vi: EU Countries; European Central Bank; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Belarus; Belgium; Brazil; Bulgaria; Canada; Chile; Colombia; Croatia, Republic of; Czech Republic; Denmark; El Salvador; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Hong Kong; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Ireland; Israel; Italy; Japan; Kazakhstan, Republic of; Korea, Republic of; Kyrgyz Republic; Latvia, Republic of; Lithuania, Republic of; Luxembourg; Malaysia; Moldova, Republic of; Morocco; Netherlands, Kingdom of the; New Zealand; Norway; Peru; Philippines; Poland, Republic of; Portugal; Romania; Russian Federation; Singapore; Slovak Republic; Slovenia, Republic of; South Africa; Spain; Sweden; Switzerland; Thailand; Tunisia; Turkey; Ukraine; United Kingdom; United States; Uruguay
 • Cập nhật: 29/02/2020
 • Khu vực: external obligations, International reserves, monetary authorities.
 • Thời gian: dữ liệu tháng từ 2000

Thương mại quốc tế trong ngành dịch vụ

Sử dụng cơ sở dữ liệu Thống kê cán cân thanh toán (Balance of Payments Statistics) của IMF làm nguồn, số liệu thống kê được cung cấp ở đây là loại đầu tiên cung cấp tổng hợp dữ liệu lịch sử và dữ liệu mới về thương mại thế giới trong ngành dịch vụ. Đây có thể là một nguồn tài nguyên hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và doanh nghiệp cho các quyết định trong khả năng cạnh tranh kinh tế vĩ mô và hiểu làm thế nào các lực lượng công nghệ đang ảnh hưởng đến việc tái phân bổ nguồn lực nhanh chóng trong các lĩnh vực cụ thể.
 • Phạm vi: 192 quốc gia
 • Cập nhật: 31/01/2017
 • Khu vực: 66 dịch vụ xuất khẩu
 • Thời gian: 1970 - 2014

Đầu tư và chứng khoán vốn (ICSD)

Bộ dữ liệu này cung cấp dữ liệu toàn diện về đầu tư và vốn cổ phần cho chính phủ nói chung, khu vực tư nhân và quan hệ đối tác công tư (public-private partnerships) cho các quốc gia thành viên của IMF.
 • Phạm vi: 161 quốc gia
 • Cập nhật: 17/12/2015
 • Khu vực: tài khóa
 • Thời gian: 1960 - 2013
 

Triển vọng kinh tế khu vực Trung Đông và Trung Á (MCDREO)

Sự phát triển kinh tế ở Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan (MENAP) tiếp tục phản ánh sự đa dạng của các điều kiện phổ biến trong khu vực. Hầu hết các nhà xuất khẩu dầu thu nhập cao, chủ yếu trong GCC, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định và nền tảng kinh tế và tài chính vững chắc, mặc dù có những thách thức trung hạn cần được giải quyết. Ngược lại, các quốc gia khác như Iraq, Libya, Syria - sa lầy trong các cuộc xung đột với không chỉ hậu quả nhân đạo mà cả hậu quả kinh tế. Và các quốc gia khác, chủ yếu là các nhà nhập khẩu dầu mỏ, đang có những tiến bộ liên tục nhưng không đồng đều trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế của họ, thường đi đôi với chuyển đổi chính trị và trong điều kiện xã hội khó khăn. Ở hầu hết các quốc gia này, nếu không có cải cách kinh tế và cơ cấu sâu rộng, triển vọng kinh tế trong trung hạn vẫn không đủ để giảm tỷ lệ thất nghiệp cao và cải thiện mức sống. Hoạt động kinh tế ở khu vực Kavkaz và Trung Á (CCA) đang suy yếu, chủ yếu là do sự suy giảm trong ngắn hạn và căng thẳng khu vực ảnh hưởng đến Nga, một đối tác thương mại quan trọng và các nguồn kiều hối và đầu tư, cũng như nhu cầu trong nước yếu hơn trong số lượng các nước CCA. Rủi ro ngắn hạn là nhược điểm và gắn liền với vận may của các đối tác thương mại lớn. Các chính sách cần tập trung vào việc củng cố sự ổn định kinh tế và, khi cần, hỗ trợ ngắn hạn để tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, một mô hình mới cho tăng trưởng cao, bền vững, đa dạng và bao trùm là cần thiết để định hướng cho các chính sách kinh tế trong thập kỷ tới.
 • Phạm vi: Middle East and Central Asia
 • Cập nhật: 28/10/2019
 • Thời gian: hàng năm
 

Giá cả, sản xuất, lao động và thương mại (PPLT)

Cơ sở dữ liệu về giá cả, sản xuất, lao động và thương mại (PPLT) chứa dữ liệu về giá sản xuất, sản xuất công nghiệp, dữ liệu lao động bao gồm lực lượng lao động, số lượng việc làm và cũng như tỷ lệ thất nghiệp. Cơ sở dữ liệu cũng bao gồm dữ liệu Xuất khẩu và Nhập khẩu (khối lượng, giá trị).
 • Cập nhật: 27/02/2020
 
 

Hệ thống giá hàng hóa chính (PCPS)

Các chỉ số về đô la hoặc sdrs, chỉ số giá thị trường đối với hàng hóa phi nhiên liệu và xăng dầu, giá thị trường thực tế đối với hàng hóa phi nhiên liệu và xăng dầu, và giá trung bình hàng tuần cho hàng hóa phi nhiên liệu và xăng dầu.
 • Cập nhật: 26/02/2020
 • Thời gian: dữ liệu năm, quý, tháng

Bảng cân đối ngành (PSBS)

 • Cập nhật: 11/06/2019
 • Khu vực: tài khóa

Quản trị doanh thu Công cụ thông tin tài chính (RA-FIT)

Cơ sở dữ liệu này chứa số liệu thống kê tóm tắt về dữ liệu quốc gia được thu thập trong vòng thứ hai của RA-FIT gồm 5 khu vực và 4 nhóm thu nhập.
 • Phạm vi: 5 khu vực gồm Châu Phi cận Sahara (AFR), Châu Á & Thái Bình Dương (APD), Châu Âu (EUR), Trung Đông & Trung Á (MCD), Tây bán cầu (WHD) và 4 nhóm thu nhập: Các quốc gia thu nhập thấp (LIC), các quốc gia thu nhập trung bình thấp (LMIC), các quốc gia thu nhập trung bình cao (UMIC), các quốc gia thu nhập cao (HIC)
 • Cập nhật: 22/02/2017
 • Khu vực: tài khuế (thuế, hải quan)
 • Thời gian: 2011 - 2013

Triển vọng kinh tế khu vực Châu Phi cận Sahara (AFRREO)

Triển vọng kinh tế khu vực AFR (REO) cung cấp thông tin về những phát triển và triển vọng kinh tế gần đây cho các quốc gia ở châu Phi cận Sahara. Dữ liệu về REO cho châu Phi cận Sahara được chuẩn bị nửa năm về kinh tế thế giới (WEO), mùa xuân và mùa thu. Dữ liệu tổng hợp REO có thể khác với tổng hợp WEO do sự khác biệt về thành viên nhóm. Dữ liệu tổng hợp cho các nhóm quốc gia là số liệu trung bình có trọng số của từng quốc gia. Trung bình trọng số học được sử dụng cho tất cả các khái niệm ngoại trừ lạm phát và cung tiền mở rộng, trong đó trung bình hình học được sử dụng. Các trọng số GDP ngang bằng sức mua từ cơ sở dữ liệu WEO được sử dụng để tổng hợp tăng trưởng GDP thực tế, tăng trưởng GDP phi dầu thực tế, tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người, đầu tư, tiết kiệm quốc gia, tiền mở rộng, yêu cầu đối với khu vực tư nhân phi tài chính, và hiệu quả thực tế và danh nghĩa tỷ giá hối đoái. Tổng hợp cho các khái niệm khác được tính theo GDP bằng đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái thị trường.
 • Phạm vi: Angola; Benin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Cameroon; Cape Verde; C.A.R.; Chad; Comoros; Congo; Congo, D.R.; Cote d'Ivoire; Equitorial Guinea; Eritrea; Ethiopia; Gabon; Gambia, The; Ghana; Guinea; Guinea-Bissau; Kenya; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritius; Mozambique; Namibia; Niger; Nigeria; Rwanda; Sao Tome & Principe; Senegal; Seychelles; Sierra Leone; South Africa; South Sudan; Swaziland; Tanzania; Togo; Uganda; Zambia; Zimbabwe; Sub-Saharan Africa; Sub-Saharan Africa excluding South Sudan; Sub-Saharan Africa excluding South Africa and Nigeria; Oil-importing countries (AFR); Oil-importing countries excluding South Africa (AFR); CFA franc zone; WAEMU; CEMAC; EAC-5; SADC; SACU; COMESA (AFR); MDRI countries; Fixed exchange rate regime countries (AFR); Floating exchange rate regime countries (AFR); Oil-exporting countries (AFR); Oil-exporting countries excluding Nigeria (AFR); Middle-income countries (AFR); Middle-income countries excluding South Africa (AFR); Low-income and fragile countries (AFR); Low-income excluding fragile countries (AFR); Fragile countries (AFR)
 • Cập nhật: 18/10/2019
 • Khu vực: Tài khoản quốc gia, giá cả, tài chính của chính phủ và khu vực công, các chỉ số tài chính, cán cân thanh toán, dự trữ quốc tế, ngoại thương, tỷ giá hối đoái.
 • Thời gian: dữ liệu năm
 

Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA)

Cơ sở dữ liệu tài khoản quốc gia bao gồm dữ liệu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các thành phần và sản lượng GDP và Giảm phát GDP, cũng như Tổng thu nhập quốc dân (GNI) và các thành phần khi được báo cáo bởi nhà điều hành. Một số quốc gia cung cấp dữ liệu GDP và dữ liệu GDP được điều chỉnh theo mùa trên cơ sở hàng năm.
 • Cập nhật: 27/02/2020
 
 

Triển vọng kinh tế khu vực Tây bán cầu (WHDREO)

Triển vọng kinh tế khu vực WHD (REO) cung cấp thông tin về sự phát triển và triển vọng kinh tế gần đây cho các quốc gia ở Tây bán cầu. Dữ liệu cho Tây bán cầu REO được chuẩn bị kết hợp và phù hợp với Triển vọng kinh tế thế giới (WEO) nửa năm. Dữ liệu tổng hợp REO có thể khác với tổng hợp WEO do sự khác biệt về thành viên nhóm. Dữ liệu tổng hợp cho các nhóm quốc gia là số liệu trung bình có trọng số của từng quốc gia. Trung bình trọng số học được sử dụng cho tất cả các khái niệm ngoại trừ lạm phát và tiền rộng, trong đó trung bình hình học được sử dụng. Trọng lượng GDP GDP từ cơ sở dữ liệu WEO được sử dụng để tổng hợp tăng trưởng GDP thực tế, tăng trưởng GDP phi dầu thực tế, tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người, đầu tư, tiết kiệm quốc gia, tiền rộng rãi, yêu cầu đối với khu vực tư nhân phi tài chính, và hiệu quả thực tế và danh nghĩa tỷ giá hối đoái. Tổng hợp cho các khái niệm khác được tính theo GDP bằng đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái thị trường.
 • Khu vực: Anguilla; Antigua and Barbuda; Argentina; Bahamas, The; Barbados; Belize; Bolivia; Brazil; Canada; Chile; Colombia; Costa Rica; Dominica; Dominican Republic; Eastern Caribbean Currency Union; Ecuador; El Salvador; Grenada; Guatemala; Guyana; Haiti; Honduras; Jamaica; Mexico; Montserrat; Nicaragua; Panama; Paraguay; Peru; St. Kitts and Nevis; St. Lucia; St. Vincent and the Grenadines; Suriname; Trinidad and Tobago; United States; Uruguay; Venezuela.
 • Cập nhật: 28/10/2019
 • Khu vực: Tài khoản quốc gia, giá cả, tài chính của chính phủ và khu vực công và cán cân thanh toán.
 • Thời gian: dữ liệu năm