Báo cáo phát triển con người HDR 2020

Báo cáo phát triển con người HDR 2020
Báo cáo Phát triển Con người năm 2020 với chủ đề “Giới tuyến tiếp theo: Phát triển con người trong kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường” là ấn bản Kỷ niệm 30 năm Báo cáo Phát triển Con người của UNDP. Báo cáo này khám phá ranh giới tiếp theo của sự tiến bộ trong việc phát triển con người, trong kỷ nguyên mới mà chúng ta đang sinh sống - kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường. Nguồn: http://hdr.undp.org/en/2020-report
 
Bên cạnh chỉ số Phát triển Con người (HDI), báo cáo phát triển con người 2020 bổ sung thêm chỉ số phát triển con người điều chỉnh về áp lực lên hành tinh (PHDI). Chỉ số này so sánh mức độ khí thải Cacbon đioxit và tiêu thụ nguyên liệu trên đầu người tại từng quốc gia. Điều này cũng chỉ ra trách nhiệm to lớn của các quốc gia trong việc giảm các áp lực lên hành tinh thông qua việc thiết kế và thực thi các mô hình tăng trưởng, hướng tới mô hình phát triển thân thiện hơn với môi trường. Tham khảo: Báo cáo HDR 2018, 2016, 2015