Chỉ số Herfindahl và chỉ số HHI

Chỉ số Herfindahl và chỉ số HHI

Chỉ số Herfindahl

Chỉ số Herfindahl (Herfindahl index) là một công cụ thống kê được sử dụng để đo độ tập trung của một ngành công nghiệp hoặc thị trường. Chỉ số này đo lường mức độ phân chia thị phần giữa các công ty hoặc đơn vị kinh doanh trong một ngành cụ thể. 
Chỉ số Herfindahl được tính bằng cách lấy tổng bình phương tỷ lệ thị phần của từng công ty hoặc đơn vị trong ngành. Thông thường, tỷ lệ thị phần được tính bằng cách chia doanh thu, doanh số, hoặc giá trị thị trường của mỗi công ty cho tổng doanh thu, doanh số, hoặc giá trị thị trường của toàn bộ ngành. 
Công thức tính chỉ số Herfindahl là:
Herfindahl index = (số lượng công ty hoặc đơn vị kinh doanh trong ngành) * (tỷ lệ thị phần)^2
Chỉ số Herfindahl thường có giá trị từ 0 đến 1. Nếu chỉ số gần 1, điều này cho thấy sự tập trung cao, tức là một số ít công ty hoặc đơn vị kinh doanh chiếm đa số thị phần trong ngành. Ngược lại, nếu chỉ số gần 0, điều này cho thấy sự cạnh tranh cao, tức là nhiều công ty hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần tương đối cân đối. 
Chỉ số Herfindahl thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong phân tích cạnh tranh thị trường và quyết định chính sách cạnh tranh.

Chỉ số Herfindahl-Hirschman

Chỉ số Herfindahl-Hirschman (Herfindahl-Hirschman Index, viết tắt là HHI) là một công cụ thống kê sử dụng để đo độ tập trung thị trường. Nó được tính bằng cách tổng hợp bình phương tỷ lệ thị phần của các công ty hoặc đơn vị kinh doanh trong một ngành. 
Công thức tính chỉ số Herfindahl-Hirschman là: 
HHI = Σ(số lượng công ty hoặc đơn vị kinh doanh trong ngành * tỷ lệ thị phần)^2
Trong công thức trên, tỷ lệ thị phần được tính bằng cách chia doanh thu, doanh số, hoặc giá trị thị trường của mỗi công ty hoặc đơn vị cho tổng doanh thu, doanh số, hoặc giá trị thị trường của toàn bộ ngành. 
Giá trị của chỉ số HHI nằm trong khoảng từ 0 đến 10,000. Nếu chỉ số HHI gần 10,000, điều này cho thấy sự tập trung cao, tức là một số ít công ty hoặc đơn vị kinh doanh chiếm đa số thị phần trong ngành. Ngược lại, nếu chỉ số HHI gần 0, điều này cho thấy sự cạnh tranh cao, tức là nhiều công ty hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần tương đối cân đối. 
Chỉ số Herfindahl-Hirschman thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, đặc biệt là trong phân tích cạnh tranh thị trường và đánh giá mức độ tập trung của một ngành. Nó cũng được sử dụng trong việc xem xét khía cạnh cạnh tranh của các thỏa thuận sáp nhập và mua lại công ty.