Newest 2023: Dữ liệu PAPI dạng bảng từ năm 2011

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 835
$25
G121H2B1X1S2
RAR

Bạn đã từng gặp khó khăn hay mất nhiều thời gian để nối các bộ dữ liệu khảo sát? Sở dĩ như vậy là vì mã tỉnh  hay khóa chính để nối không thống nhất ở các bộ dữ liệu qua các năm khác nhau. Cảm nhận được những rắc rối, rà soát qua những lần merge, chúng tôi đã tạo sẵn bộ dữ liệu PAPI dạng bảng từ bộ 2011 đến bộ mới nhất 2023.

Dữ liệu được đóng gói dạng: Stata (PAPI-2011-2023.dta) và Excel (PAPI-2011-2023.xlsx).
Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.
Biến Kiểu Định dạng Tên biến Tiếng Anh
tinhcd str22 %22s Tên tỉnh có dấu pro_vi
ID float %9.0g STT tỉnh id
YEAR int %10.0g Năm khảo sát year
PAPI double %10.0g Chỉ số PAPI papi
PL double %10.0g Tham gia của người dân ở cấp cơ sở papi_parti
TR double %10.0g Công khai, minh bạch papi_trans
VC double %10.0g Trách nhiệm giải trình với người dân papi_account
CC double %10.0g Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công papi_concor
PA double %10.0g Thủ tục hành chính công papi_pa
PS double %10.0g Cung ứng dịch vụ công papi_pubser
EN double %10.0g Quản trị môi trường papi_envi
EG double %10.0g Quản trị điện tử papi_egov
tinhkd str17 %17s Tên tỉnh không dấu pro_en
code str12 %12s Tên tỉnh viết liền code
id64 byte %10.0g Mã 64 tỉnh (có Hà Tây) id64
id63 byte %10.0g Mã 63 tỉnh id63
idvhlss byte %10.0g Mã tỉnh theo VHLSS idvhlss
region5 str31 %31s 5 Vùng (Đông + Tây Bắc) region5
region6 byte %10.0g 6 vùng region6
bigc byte %10.0g 5 Tp trực thuộc TW bigc

Dữ liệu dạng bảng này bao gồm chỉ số PAPI tổng hợp và 8 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp. Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ PAPI này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Ghi chú: Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.