Newest 2023: Bộ dữ liệu PAPI 38 chỉ số dạng bảng từ năm 2011

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 1057
$35
G1K1X2M1Z23
RAR

Nhằm hỗ trợ phân tích sâu cho các phân tích nhân tố hay thành phần chính, TNS đi sâu tổng hợp các chỉ số thành phần của bộ PAPI ban đầu. Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng này bao gồm chỉ số PAPI tổng hợp và đầy đủ 38 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp.

Dữ liệu đã được cập nhật đến năm 2023

Dữ liệu được đóng gói dạng:
Stata (PAPIFULL-2011-2023.dta) và
Excel (PAPIFULL-2011-2023.xlsx).

Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.

Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ PAPI này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Các biến trong bộ dữ liệu PAPI với 38 thành phần bao gồm:

Biến Kiểu Định dạng Tên biến
tinhcd str22 %22s Tên tỉnh có dấu
ID float %9.0g STT tỉnh
YEAR float %9.0g Năm khảo sát
PAPI double %7.2f Chỉ số PAPI (không có trọng số)
X1 double %7.2f Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
X2 double %7.2f Tri thức công dân
X3 double %7.2f Cơ hội tham gia
X4 double %7.2f Chất lượng bầu cử
X5 double %7.2f Đóng góp tự nguyện
X6 double %7.2f Công khai, minh bạch
X7 double %7.2f Danh sách hộ nghèo
X8 double %7.2f Thu, chi ngân sách cấp xã/phường
X9 double %7.2f Kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù
X10 double %7.2f Trách nhiệm giải trình với người dân
X11 double %7.2f Hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền
X12 double %7.2f Ban thanh tra nhân dân
X13 double %7.2f Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
X14 double %7.2f Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
X15 double %7.2f Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền
X16 double %7.2f Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công
X17 double %7.2f Công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước
X18 double %7.2f Quyết tâm chống tham nhũng
X19 double %7.2f Thủ tục hành chính công
X20 double %7.2f Chứng thực/xác nhận
X21 double %7.2f Giấy phép xây dựng
X22 double %7.2f Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
X23 double %7.2f Thủ tục hành chính cấp xã/phường
X24 double %7.2f Cung ứng dịch vụ công
X25 double %7.2f Y tế công lập
X26 double %7.2f Giáo dục tiểu học công lập
X27 double %7.2f Cơ sở hạ tầng căn bản
X28 double %7.2f An ninh, trật tự
X29 double %7.2f Tiếp cận thông tin
X30 double %7.2f Tiếp cận dịch vụ tư pháp
X31 double %7.2f Quản trị môi trường
X32 double %7.2f Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường
X33 double %7.2f Chất lượng không khí
X34 double %7.2f Chất lượng nước
X35 double %7.2f Quản trị điện tử
X36 double %7.2f Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương
X37 double %7.2f Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương
X38 double %7.2f Phúc đáp qua cổng thông tin điện tử
tinhkd str17 %17s Tên tỉnh không dấu
code str12 %12s Tên tỉnh viết liền
id64 byte %10.0g Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63 byte %10.0g Mã 63 tỉnh
idvhlss byte %10.0g Mã tỉnh theo VHLSS
region5 str31 %31s 5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6 byte %10.0g 6 vùng
bigc byte %10.0g 5 Tp trực thuộc TW

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.